องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 7 อัตรา


 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 ธันวาคม 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ. , ก.ท.หรือ ก.อบต. รับรอง

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศึกษา หรือ สารนิเทศศาสตร์ หรือใน สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้

4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,400 – 13,285 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้ คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือ เอกชนที่ได้รับรองจากทาง ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2. ได้รับประกาศนียบัตร วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์ มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หรือ ผ่านการฝึกอบรมทางด้าน การใช้คอมพิวเซอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบัน การศึกษา ของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับรองจากทางราชการหรือ หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการ ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3. ได้รับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษา วิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ ผ่านการ ฝึกอบรมทางด้านการใช้ คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของ รัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ เอกชนที่ได้รับรองจากทาง ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.phuketpao.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (แต่งกาย ชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ)
โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 28 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสรรหาและ บรรจุแต่งตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ 0 7621 0104

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ