ผส.เปิดให้ ‘ผู้สูงอายุ’ กู้ยืมเงินออนไลน์เพื่อประกอบอาชีพ

ผส.เปิดให้ ‘ผู้สูงอายุ’ กู้ยืมเงินออนไลน์เพื่อประกอบอาชีพ

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ตามที่ กองทุนผู้สุงอายุ ได้เปิดให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ รายบุคคลวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท และรายกลุ่มวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยต้องชำระหนี้คืนเป็นรายงวด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และไม่มีดอกเบี้ย โดยสามารถยื่นคำร้องกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) ในส่วนภูมิภาค และกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ


ในส่วนกลางนั้น ขณะนี้ ผส.ได้ปรับบริการเป็นแบบดิจิทัลเซอร์วิส ทำให้ผู้สูงอายุที่สนใจสามารถยื่นคำร้องผ่านช่องทางออนไลน์ได้ โดยสามารถเข้ามาทางเว็บไซต์กองทุนผู้สุงอายุ คลิก (http://www.olderfund.dop.go.th/) หรือโกลด์ แอปพลิเคชัน (GOLD BY DOP) จากนั้นเข้ามาลงทะเบียนออนไลน์ เมื่อระบบส่งรหัส OTP ยืนยันแล้ว สามารถเข้าระบบ จากนั้นเริ่มกรอกข้อมูลคำร้องออนไลน์ ก่อนมีการตรวจสอบคำร้องและรับเรื่อง

อธิบดี ผส. กล่าวอีกว่า โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบภายใน 3 วันทำการ ก่อนแจ้งเตือนกลับผ่านระบบอีเมล์ โดยหากรับคำร้อง จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบคำร้อง เช่น ผู้ยื่นคำร้องต้องมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีความสามารถประกอบอาชีพ มีความจำเป็นขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมประกอบอาชีพ ไม่เป็นผู้ค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ ใช้บัตรประจำตัวประชาชน-ทะเบียนบ้านผู้กู้และผู้ค้ำ หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ค้ำประกัน กรณีผู้ยื่นคำร้องอายุ 80 ปีขึ้นไป ควรมีใบรับรองแพทย์ และรูปถ่ายเต็มตัวขณะประกอบอาชีพ เป็นต้น

หากผ่านเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อสอบข้อเท็จจริง ก่อนเสนอกลั่นกรอง หากอนุมัติจะเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา และทำสัญญา โดยทั้งกระบวนการใช้เวลาไม่เกิน 99 วัน

 

ข่าวจาก : มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ