ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 รับสมัครพนักงานประกันสังคม 2 อัตรา


 

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานประกันสังคม การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4

1. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 3 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา กายภาพบําบัด ทางกายภาพบําบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบําบัด หรือ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด

2. ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ 3 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชากาย อุปกรณ์ศาสตร์ หรือที่ทางสํานักงานประกันสังคมเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ ปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์

วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
1. ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ คนงานภาค 4 เลขที่ 37 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
2. ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th/wpr/neird ข่าวประชาสัมพันธ์ และสามารถยื่นใบสมัครทางระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยโหลดเอกสารเป็นไฟล์ PDF ส่งมายัง [email protected] ทั้งนี้ให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสอบคัดเลือก
3. ยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐาน ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน- 3 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ