กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 820 อัตรา


 

กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 820 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-9 ธันวาคม 2564

กรมสรรพาวุธทหารบก การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

1. พนักงานบริการ 55 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราเงินเดือน 10,430 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริการ การดูแลรักษาอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และการรับ – ส่งเอกสารและพัสดุ
จังหวัดที่บรรจุ กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, ลพบุรี, พระนครศรีอยุธยา, นครสวรรค์, นครราชสีมา, ราชบุรี

2. พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ 102 อัตรา (ชาย กองหนุน) อัตราเงินเดือน 10,430 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าอาคาร สถานที่ และดูแล รักษาความปลอดภัยของคลังยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการรักษาความ ปลอดภัยและการเข้าเวรยาม การจราจร มีบุคลิก ลักษณะทหารดีและต้องเป็นทหารกองหนุน เท่านั้น
จังหวัดที่บรรจุ กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, สระบุรี, ลพบุรี, นครสวรรค์, นครราชสีมา,ราชบุรี

3. ลูกมือช่าง 30 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราเงินเดือน 10,430 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพื้นฐาน ทางช่าง
จังหวัดที่บรรจุ สระบุรี, ลพบุรี, พระนครศรีอยุธยา, นครสวรรค์, นครราชสีมา, ราชบุรี

4. พนักงานการเงินและบัญชี 13 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบัญชี หรือพณิชยกรรม มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ
จังหวัดที่บรรจุ กรุงเทพมหานคร, สระบุรี, นครราชสีมา

5. พนักงานธุรการ 20 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราเงินเดือน 10,430 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือ ราชการและเอกสารของทางราชการ
จังหวัดที่บรรจุ กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, สระบุรี, ลพบุรี, พระนครศรีอยุธยา,นครราชสีมา

6. พนักงานพัสดุ 21 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราเงินเดือน 10,430 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการรับจ่าย เก็บรักษาหลักฐาน และทำบัญชีพัสดุ
จังหวัดที่บรรจุ กรุงเทพมหานคร, สระบุรี, พระนครศรีอยุธยา, นครราชสีมา,ราชบุรี

7. พนักงานขับรถทุ่นแรง 2 อัตรา (ชาย) อัตราเงินเดือน 10,430 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มีใบอนุญาตขับรถยนต์จากกรมการขนส่ง ทางบก สามารถขับรถทุ่นแรงขนาดต่าง ๆ ได้
จังหวัดที่บรรจุ ปทุมธานี

8. พนักงานเขียนโปรแกรม 1 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ความสามารถ ในการเขียน ปรับปรุงแก้ไข และเก็บรักษาโปรแกรม และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
จังหวัดที่บรรจุ กรุงเทพมหานคร

9. พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล 5 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ ความสามารถในการเก็บรวมรวมและจำแนกข้อมูล และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
จังหวัดที่บรรจุ กรุงเทพมหานคร

10. พนักงานสถิติ 10 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการเก็บรวมรวมข้อมูล แปลงข้อมูลเป็นแผน แผนภูมิ กราฟ และดัชนี และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
จังหวัดที่บรรจุ กรุงเทพมหานคร

11. พนักงานคอมพิวเตอร์ 12 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการ ใช้งานและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดที่บรรจุ กรุงเทพมหานคร

12. ช่างสี 1 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างยานยนต์ มีความรู้ ความสามารถในการขัดล้าง ทาหรือพ่นสี รถ ยานพาหนะต่าง ๆ
จังหวัดที่บรรจุ ปทุมธานี

13. ช่างโลหะ 10 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างเชื่อมโลหะ เทคนิคโลหะ, ช่างโลหะแผ่น, ช่างท่อและ โลหะแผ่น มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงาน ช่างโลหะ
จังหวัดที่บรรจุ ปทุมธานี

14. ช่างโยธา 8 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างโยธา, ช่างก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ งานโยธา
จังหวัดที่บรรจุ ปทุมธานี, สระบุรี, ลพบุรี,นครสวรรค์, ราชบุรี

15. ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ ช่างไฟฟ้า
จังหวัดที่บรรจุ พระนครศรีอยุธยา

16. ช่างไม้ 1 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับงานช่างไม้
จังหวัดที่บรรจุ สระบุรี

17. ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 199 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องกล,ช่างกลโรงงาน มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ เครื่องกลโรงงาน
จังหวัดที่บรรจุ กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, นครสวรรค์,นครราชสีมา

18. ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างช่างไฟฟ้า 110 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ ช่างไฟฟ้า
จังหวัดที่บรรจุ กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, สระบุรี,พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, นครสวรรค์, นครราชสีมา, ราชบุรี

19. ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างยานยนต์ 109 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยานยนต์ มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับงานยานยนต์
จังหวัดที่บรรจุกรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, สระบุรี,พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, นครสวรรค์, นครราชสีมา, ราชบุรี

20. ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 110 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการ ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
จังหวัดที่บรรจุกรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, สระบุรี,พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, นครราชสีมา, ราชบุรี

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ https://ordnance.thaijobjob.com/ วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 นาฬิกา (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ