ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย รับสมัครพนักงาน 29 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก


 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย รับสมัครพนักงานตามภารกิจ 29 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 พฤศจิกายน 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ตำแหน่งที่ 1 นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารงานทั่วไป แผนกอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

ตำแหน่งที่ 2 นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกห้องสมุด สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

ตำแหน่งที่ 3 นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ แผนกประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

ตำแหน่งที่ 4 นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

ตำแหน่งที่ 5 นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งที่ 6 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัฒนานักศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,800.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

ตำแหน่งที่ 7 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุมศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารงานทั่วไป แผนกสารบรรณ สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,200.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6

ตำแหน่งที่ 8 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุมศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ ณ งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,200.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

ตำแหน่งที่ 9 ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารงานทั่วไป แผนกอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,430.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจ สามรถปฏิบัติร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

ตำแหน่งที่ 10 นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายบริหารและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

ตำแหน่งที่ 11 นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ แผนกสารบรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

ตำแหน่งที่ 12 นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

ตำแหน่งที่ 13 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,200.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

ตำแหน่งที่ 14 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,200.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

ตำแหน่งที่ 15 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ แผนกสารบรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,200.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

ตำแหน่งที่ 16 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,300.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

ตำแหน่งที่ 17 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์นวัตกรรมก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,300.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

ตำแหน่งที่ 18 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,300.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

3.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ภาคเช้า เวลา 09.00 – 11.30 น. และ ภาคบ่าย เวลา 13.00- 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ตามสถานที่รับสมัคร ดังนี้
3.1.1 กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-3835-8145
3.1.2 งานบริหารงานบุคคลวิทยาเขตจันทบุรี กองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคาร คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ 131 หมู่ที่ 10 ถนนบำราศนราดูร ตำบล พลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.083-0569370
3.1.3 งานบริหารงานบุคคลเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ 122 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02 – 6922360-4
3.1.4 งานบริหารงานบุคคลเขตพื้นที่อุเทนถวาย กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ 225 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-2527029

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ