การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  รับสมัครพยาบาลปริญญา(เฉพาะทาง)


 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  เปิดรับสมัครงานสำหรับผู้มีประสบการณ์เฉพาะทาง ปริญญาตรี ขึ้นไป  ตั้งแต่ วันที่ 23 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2564

ตำแหน่ง พยาบาลปริญญา (เฉพาะทาง)   1  อัตรา ปฏิบัติงานที่ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา

คุณวุฒิ/สาขา และคุณสมบัติอื่นๆ
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ หรือเทียบเท่า
  • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า
  • มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล (ยังไม่หมดอายุ)
  • มีใบประกาศนียบัตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป หรือสาขาเวชปฏิบัติฉุกเฉินหรือสาขาเวชศาสตร์ใต้น้ํา หรือเฉพาะทางอื่นๆตามที่สภาการพยาบาลกําหนด
  • มีประสบการณ์ทํางานด้านการพยาบาลไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
  • ไม่จํากัดภูมิลําเนา

การรับสมัคร

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ https://www.egat.co.th/  ตั้บงแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ