สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4

 

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี รับสมัครลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 22-30 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 ในสำนักเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ตามที่กำหนด

ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติราชการประจำ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบเท่าทางบัญชี
(2) เป็นผู้ที่เคยเป็นพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับผู้ได้รับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือไม่น้อยกว่า 2 ปี สำหรับผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า โดยได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าขั้นต่ำของพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4


อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500.- บาท ผู้ที่ได้รับการบรรจุจะต้องถูกหักค่าจ้างเป็นเงินสมทบ นำส่งกองทุนประกันสังคมร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับการจ้างหรือบรรจุใหม่ เมื่อปฏิบัติงาน พ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 5,000.00 บาท เมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังเก่า) ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 โทร. 0 – 3622 – 0821 ได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ