หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา

 

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็น พนักงานราชการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ 2565

1. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 5 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ มีความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 3 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ มีความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

3. ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม 2 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ มีความรู้ทางด้าน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

4. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาบัญชีไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต) จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทาง ราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ มีความรู้ เกี่ยวกับด้านการบัญชี การเงิน ธุรกิจทั่วไป เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือกรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 11.30 นาฬิกา และ เวลา 13.00 – 15.00 นาฬิกา ณ กองกำลังพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พร้อมทั้งเสียค่าเอกสารการสมัครและค่าธรรมเนียมการสอบชุดละ 100 บาท
หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามได้โดยตรงที่ กองกำลังพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 0 2221 4864 (ในวันและเวลาราชการ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: