มธ.รับสมัครบรรจุพนักงาน ป.ตรี ผ่านก.พ. มีผลTOEIC 25พ.ย.-17ธ.ค.64

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2564

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดกองแผนงาน

2. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดกองกิจการนักศึกษา

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดกองบริหารงานวิชาการ กองแผนงาน และกองคลัง

4. นิติกรปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดกองนิติการ (ปฏิบัติงานที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

5. นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดกองทรัพยากรมนุษย์

6. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ตำแหน่งที่ 1 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดกองบริหารการวิจัย

7. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ตำแหน่งที่ 2 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดกองพัฒนาคุณภาพ

8. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ตำแหน่งที่ 1 จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และกองบริหารศูนย์รังสิต (ปฏิบัติงานที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

9. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ตำแหน่งที่ 2 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดกองบริหารการวิจัย

ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 มีคุณสมบัติตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการ บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
1.2 ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์การทหารหรือผ่านการ เกณฑ์ทหารแล้ว
1.3 มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัคร
1.4 สามารถปฏิบัติราชการได้ทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร และตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบหมาย
1.5 มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประเภท TOEIC หรือ TU-GET หรือ TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ จนถึง วันปิดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ยังไม่มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC สามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบได้ที่ www.cpathailand.co.th หรือโทรศัพท์ 02-260-7061 หรือ E-Mail : [email protected]

สำหรับผู้ที่ยังไม่มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TU-GET หรือ TU-STEP สามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบได้ที่ www.litu.tu.ac.th หรือโทรศัพท์ 02-613-3101-3, 02-696-6033

1.6 มีผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึง วันปิดรับสมัคร หรือผลการทดสอบ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะ ด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ คณิตศาสตร์ การอ่าน และภาษาอังกฤษ โดยต้องมีคะแนนรวม 50% ขึ้นไป ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ยังไม่มีผลการทดสอบ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะ
ด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบได้ที่ www..smart.tbs.tu.ac.th หรือโทรศัพท์ 02-224-9730 , 02-613-2199 1.7 พระภิกษุหรือสามเณรไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ
เข้ารับราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของ คำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
2.1.1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1.2 มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ประเด็นในการเขียนข่าว สกู๊ปข่าว บทความและคอนเทนต์ด้านโซเชียลมีเดีย
2.1.3 มีประสบการณ์ทำงานด้านสื่อสารองค์กรในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2.1.4 มีประสบการณ์ ความสามารถพิเศษในด้านพิธีกร ตัดต่อคลิปวีดีโอออกแบบกราฟฟิก จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2.1.5 มีความรู้ความสามารถในการทำประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดีย หรือDigital Marketing จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2.1.6 มีทักษะในการสื่อสารในระดับดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่ายสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
2.1.7 หากมีความรู้ความสามารถทางด้านในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2.2 นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
2.2.1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2.2.2 หากมีประสบการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายจิต หรือมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ฝ่ายจิต จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2.3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

สังกัดกองแผนงาน
– ควรมีประสบการณ์และหนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุในการทำงานทางด้านนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 6 เดือน – ต้องมีความรู้ด้านการจัดการระบบสารสนเทศ การจัดการระบบฐานข้อมูล
– ต้องมีความรู้ในการกำหนดคุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกณ์ที่เกี่ยวข้องและมีความรู้ในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่ง สำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

2.4 นิติกรปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2.5 นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

2.6 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ตำแหน่งที่ 1
2.6.1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.6.2 หากมีความรู้ด้านการจัดทำวารสารทางวิชาการ และการจัดทำระบบสารสนเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2.7 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ตำแหน่งที่ 2
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

2.8 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ตำแหน่งที่ 1
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

2.9 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ตำแหน่งที่ 2
2.9.1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.9.2 หากมีความรู้ด้านมาตรฐานการวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สมัครสอบทาง Internet ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 **ทั้งนี้ การสมัครสอบทาง Internet เฉพาะในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ให้ดำเนินการสมัครสอบได้ถึงเวลา 15.30 น. เท่านั้น** ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ