ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.6/ปวส./ป.ตรี

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ)

นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ป.ตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

 • ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ (ทางคอมพิวเตอร์, ทางคอมพิวเตอร์ศึกษา, ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, ทางวิศวกรรม คอมพิวเตอร์, ทางอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์, ทางวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์, ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
 • สามารถติดตั้ง ดูแล ระบบ เครือข่าย เครื่องแม่ข่าย ได้
 • สามารถติดตั้งและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software ได้
 • สามารถติดตั้งดูแล และแก้ไขระบบเครือข่าย LAN, WAN, Internet, e-mail ได้
 • สามารถสร้าง และพัฒนาเว็บไซด์ได้
 • สามารถเขียนโปรแกรม ภาษา PHP MySQL และอื่น ๆ ได้
 • สามารถตัดต่อ VDO ออกแบบ Infographic และการนำเสนองานด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ได้
 • สามารถติดตั้งดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบประชุมทางไกล และอื่น ๆ แก่บุคลากรที่ต้องการ ความช่วยเหลือได้
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ
 • ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

แม่บ้าน จำนวน 3 อัตรา วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.bkkedu.in.th หรือขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา ซอย 5 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: