มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2564 ครั้งที่ 22 (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัดโครงการจัดตั้งกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี

2. ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

3. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

4. ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์
สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา
ค่าตอบแทน ปวส. 13,800 บาท , ปวช./ม.6 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปวช./ม.6

5. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา
ค่าตอบแทน ปวส. 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ไฟฟ้ากำลัง

6. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัด
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา
ค่าตอบแทน ปวส. 13,800 บาท , ปวช./ม.6 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปวช./ม.6

บุคคลที่ประสงค์เข้ารับการสอบแข่งขัน
1. ขอรับใบสมัคร ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารที่ปวิชญ์ ส่วนทะเลแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่แนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้
3.และ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในวันเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ ส่วนทะเลแก้ว มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม โทร. 0-5526-7093 ผู้ใดไม่สมัครด้วยตนเองถือว่าสละสิทธิ์
4. สืบค้นข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ได้ทาง Internet ใน Website ของมหาวิทยาลัย ที่ http://www.psru.ac.th

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ