เปิดภาพล่าสุด ‘สวนป่าเบญจกิติ’ โฉมใหม่ ขีดเส้นเสร็จสมบูรณ์ เม.ย.65

เปิดภาพล่าสุด ‘สวนป่าเบญจกิติ’ โฉมใหม่ ขีดเส้นเสร็จสมบูรณ์ เม.ย.65

วันที่ 14 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการจัดสร้างสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” มีเนื้อที่รวม 450 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือสวนน้ำ เนื้อที่ 130 ไร่ และสวนป่า เนื้อที่ 320 ไร่

ในปี 2557 กรมธนารักษ์ได้จัดสร้างสวนน้ำ“เบญจกิติ” แล้วเสร็จ และต่อมาในปี 2559 ได้ดําเนินการจัดสร้างสวนป่าระยะที่ 1 เนื้อที่ 61 ไร่ แล้วเสร็จ และได้ส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลบํารุงรักษาและบริหารจัดการ

ในปี 2563 ได้ดําเนินโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 เนื้อที่ 259 ไร่ โดยมีกรอบระยะเวลาการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนเมษายน 2565

การออกแบบสวนป่า กรมธนารักษ์ได้จัดทําสัญญาจ้างบริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จํากัด เป็นผู้ออกแบบ มีพื้นที่ป่าและพื้นที่น้ํา 85% มีรูปแบบเป็นสวนป่าเชิงนิเวศที่ใช้ศักยภาพจากต้นไม้เดิมในพื้นที่ที่เก็บรักษาไว้และการปลูกต้นไม้เพิ่มในพื้นที่โครงการฯ รวม 8,725 ต้น พรรณไม้ประมาณ 250 ชนิด

โดยได้กําหนดพรรณไม้ใหญ่ในแต่ละจุดเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของสวนป่าให้มีความโดดเด่นให้ภายในสวนป่ามีต้นไม้ หลากสีสลับและเปลี่ยนไปหมุนเวียนกันแต่ละฤดูมีเส้นทางเดิน ทางวิ่ง ทางจักรยาน ทางเดินศึกษาธรรมชาติและสามารถใช้ทางเดินลอยฟ้า (Sky Walk) ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร

จะเป็นเส้นทางเชื่อมไปยังพื้นที่สวนน้ํา “เบญจกิติ”และรองรับการเชื่อมต่อกับสะพานเขียวที่สามารถเชื่อมไปยังสวนลุมพินีได้และได้ออกแบบปรับปรุงอาคารเดิมในพื้นที่ให้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์และอาคารกีฬา ให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต การเรียนรู้ที่หลากหลาย การเปลี่ยนผ่านเมืองสู่ป่า จากโรงงานเป็นสวน การเตรียมพื้นที่เพื่อจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สําหรับอาคารกีฬาจะเป็นพื้นที่สําหรับทํากิจกรรม พื้นที่ครอบครัวเป็นพื้นที่สุขภาพของประชาชน
เพื่อให้การก่อสร้างสวนป่าแล้วเสร็จตามแผนที่กําหนดกรมธนารักษ์ได้ขอความร่วมมือจากกองทัพบก
เป็นผู้ดําเนินการก่อสร้าง

ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ได้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 พื้นที่ ปัจจุบันก่อสร้างพื้นที่ก่อสร้างที่ 1 เนื้อที่ ประมาณ 160 ไร่ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อส่งมอบพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์และให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลบํารุงรักษาตามหน้าที่และอํานาจต่อไป

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ