โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา

 

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 6/2564 (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. เภสัชกร 1 อัตรา
ค่าตอบแทน
เดือนละ 16,920 บาท (5 ปี)
เดือนละ 19,680 บาท (6 ปี)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

2. นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการทั่วไป และสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

3. นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
ค่าตอบแทน เดือนละ 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือสาขาใดวิชาหนึ่งทาง
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และได้รับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

4. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
ค่าตอบแทน เดือนละ 12,240 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

5. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
ค่าตอบแทน เดือนละ 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

6. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
ค่าตอบแทน เดือนละ 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
ค่าตอบแทน เดือนละ 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงิน สาขาการบัญชี สาขาการเงิน และบัญชี
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

8. พนักงานเปล 2 อัตรา
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
ค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

9. พนักงานกู้ชีพ 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
ค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
2.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ และต้องผ่านหลักสูตร การอบรมเวชกิจฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (EMT-B 110 ชั่วโมง) หรือหลักสูตรอบรมปฏิบัติการฉุกเฉิน ระดับกลาง(EMT-I 2 ปี)
3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรทางเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
4. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

10. พนักงานบริการ 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
ค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครตำแหน่งงานที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลราชวิถี (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/4HcJ9BpVXcxfphAn7
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครตำแหน่งงานที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) กรอกใบสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/d61HeWYU8sBYsMyT6
ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 19 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น.

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ