สาธารณสุขจังหวัดพังงา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. ตำแหน่ง พนักงานเปล 2 อัตรา
* โรงพยาบาลทับปุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังง
* โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์
ค่าจ้าง 7,590.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ
2. ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา
* โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง
ค่าจ้าง 12,240.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอน ปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ
2. ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงเวชระเบียน

3. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
* โรงพยาบาลบางไทร
ค่าจ้าง 15,960.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา กายภาพบำบัดทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
3. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ กายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
* โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์
ค่าจ้าง 13,300.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ ให้ผู้สมัครทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการสมัคร และปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่งจังหวัดพังงา อย่างเคร่งครัด ผู้ที่เดิน ทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดพังงาต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนฯ หรือ เอกสารรับรองผลการตรวจหา เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาจากนอกพื้นที่จังหวัดพังงา โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน ก่อนเดินทางมาถึงจังหวัดพังงา

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ