กรมศิลปากร รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา บัดนี้-30 พ.ย.64

 

กรมศิลปากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนโบราณคดี) ด้วยกรมศิลปากร สำนักบริหารกลาง (กลุ่มแผนงานโครงการและวิเทศสัมพันธ์) จะดำเนิน การคัดเลือก เพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนโบราณคดี)

1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิ อย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ


ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 ในวัน เวลา ราชการ ภาคเช้า 08.30 – 11.30 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. โทรศัพท์ 0 2164 2531 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ดังนี้
1. ยื่นสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กรมศิลปากร (อาคารเทเวศร์) สำนักบริหารกลาง กลุ่มแผนงาน โครงการและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 เลขที่ 81/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม 10300
2. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน ผ่านทาง ไปรษณีย์ ส่งถึง กลุ่มแผนงานโครงการและวิเทศสัมพันธ์ กรมศิลปากร (อาคารเทเวศร์) เลขที่ 81/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครแนบท้ายประกาศนี้) โดยยึดวันตราไปรษณีย์ต้นทาง เป็นวันที่สมัคร (วงเล็บมุมซองว่าสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว)
3. ยื่นใบสมัครผ่านทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมลล์) สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งเอกสารการสมัครงานไปยัง E-mail : plan [email protected] หรือทาง [email protected] การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับการตอบรับยืนยันผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ