สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
รายละเอียดดังนี้
1. จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 483 อัตรา

2. จำนวนกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัคร 76 กลุ่มวิชา
1.3 รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ดังนี้
(1) ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) อัตรา 15,050 บาท
(2) ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) อัตรา 15,800 บาท
(3) ผู้มีประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก คุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี อัตรา 15,800 บาท
(4) ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 6 ปี) อัตรา 17,690 บาท รายละเอียดบัญชีแสดงกลุ่มวิชาหรือทาง และจำนวนอัตราว่าง ดังเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ให้สำเร็จการศึกษาไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย ในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา วิชาเอกที่สมัครสอบ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และยังไม่หมดอายุ
เว้นแต่ ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ขาดแคลนหรือมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษากำหนด จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ก่อนบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
อนึ่ง ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อกลุ่มวิชาขาดแคลนหรือมีความจำเป็น ต่อการจัดการเรียนการสอนได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1 (2)
(3) กรณีผู้สมัครซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่น หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ให้สมัครสอบแข่งขันและยินยอม ให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ทั้งนี้ ในวันสมัครสอบแข่งขัน ผู้สมัครต้องรับรอง ตนเองด้วยว่าในวันบรรจุและแต่งตั้งไม่ติดเงื่อนไขอื่นใด ที่หน่วยงานหรือส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่เดิมกำหนด

กำหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เท่านั้น โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ http://vec.jobthaigov.com ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กลุ่มวิชาสามัญ ซึ่งเป็นกลุ่มวิชา/ทาง ที่มิได้ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ มีจำนวน 10 กลุ่มวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
สังคม
พลศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
กฎหมาย

กลุ่มวิชาขาดแคลนหรือมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นกลุ่มวิชา/ทาง ที่ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ ในวันสมัคร มีจำนวน 66 กลุ่มวิชา

ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน และเทคนิคการผลิต
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างพิมพ์
ช่างต่อเรือ
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม
เมคคาทรอนิกส์
ปิโตรเคมี
ช่างก่อสร้างและโยธา
ช่างสำรวจ
อุตสาหกรรมยาง
สถาปัตยกรรม
เทคนิคคอมพิวเตอร์
เทคนิคแว่นตาและเลนส์
ช่างอากาศยาน
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
เทคนิคกายอุปกรณ์
เทคโนโลยีปิโตรเลียม
เทคนิคพลังงาน
ตัวถังและสีรถยนต์
การบัญชี
การเลขานุการ
การเงินและการธนาคาร
การจัดการทั่วไปและ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การตลาด
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ธุรกิจสถานพยาบาล
การประชาสัมพันธ์
การจัดการโลจิสติกส์
ภาษาจีน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พืชศาสตร์และเกษตรกรรมอุตสาหกรรม
ปฐพีวิทยา
อารักขาพืช
เกษตรศาสตร์
ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
ช่างกลเกษตร
เทคโนโลยีภูมิทัศน์
สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
แปรรูปสัตว์น้ำ
เครื่องประดับอัญมณี
ศิลปการดนตรี
วิจิตรศิลป์
คอมพิวเตอร์กราฟิก
เทคโนโลยีศิลปกรรม/การออกแบบ
การถ่ายภาพ/มัลติมีเดีย
อาหารและโภชนาการ
อุตสาหกรรมอาหาร
คหกรรมศาสตร์
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
เสริมสวย
การท่องเที่ยว
การโรงแรม
เทคโนโลยีสิ่งทอ/ เทคโนโลยีการทอผ้าไหมและทอผ้าพื้นเมือง
ยานยนต์สมัยใหม่
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
การท่องเที่ยวรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
หุ่นยนต์
การบินและโลจิสติกส์
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
อุตสาหกรรมดิจิตอล

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!