วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา 15-19 พ.ย.64


 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 8 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

*** ไม่มีวุฒิครูสามารถสมัครได้ ตามรายละเอียดด้านล่าง ยกเว้นกลุ่มวิชาพลศึกษาต้องมีวุฒิครู***

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้ว รหัสวิชา 105 กลุ่มวิชาพลศึกษา (พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา/การฝึกและการจัดการกีฬา/วิทยาศาสตร์ สุขภาพ/สุขศึกษา/วิทยาศาสตร์และการออกกำลังกาย/วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย/พลานามัย/ สันทนาการ/นันทนาการ/การสอนพลศึกษา/สุขศึกษา-พลศึกษา/ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา/การสอนสุขศึกษาและ พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการเป็นผู้ฝึกกีฬา/วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและพลศึกษา)

2. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้ว รหัสวิชา 301 กลุ่มวิชาการบัญชี (การจัดการทั่วไป การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ(การบัญชี/การบัญชี/บัญชี การเงิน/ธุรกิจศึกษา(การบัญชี)

3. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้ว รหัสวิชา 310 กลุ่มวิชาภาษาจีน ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน/จีนศึกษา/การสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา/ การแปลล่ามภาษาจีน/การแปลและการล่ามภาษาจีน/ภาษาจีนธุรกิจ/ภาษาจีนกลาง/ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร/ ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ/การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ)

4. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้ว รหัสวิชา 507 กลุ่มวิชาวิจิตรศิลป์ (วิจิตรศิลป์/จิตรกรรม/ประติมากรรม/ทฤษฎีศิลป์/ศิลปไทย/ทัศนศิลป์/ ออกแบบประยุกต์ศิลป์/ศิลปะ/หัตถศิลป์/ศิลปะไทย/ศิลปศึกษา/ศิลปกรรม/มัณฑนศิลป์/จิตรกรรมไทย/การสอน ศิลปะ/จิตรกรรมสากล/ศิลปกรรมศึกษา/ประยุกต์ศิลปศึกษา/ประติมากรรมสากล/ศิลปะและการออกแบบ/ เทคโนโลยีเซรามิกส์/หัตถกรรม/ศิลปหัตถกรรม/หัตถกรรมศึกษา/หัตถกรรมเครื่องหนัง)

5. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้ว รหัสวิชา 508 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์อาร์ต/คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเวชนิทัศน์/เทคโนโลยีและ การสื่อสารการศึกษา/ดิจิตอลกราฟิก/ดิจิทัลอาร์ต (ออกแบบดิจิทัลอาร์ต)/นฤมิตศิลป์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประยุกต์และมัลติมีเดีย/ดิจิตอลมีเดีย)

6. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้ว รหัสวิชา 600 กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ (อาหารและโภชนาการ/โภชนาการชุมชน/โภชนบำบัด/โภชนวิทยา/ เทคโนโลยีการจัดการและบริการอาหาร/ธุรกิจอาหาร/อุตสาหกรรมอาหารและบริการ/เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ) ** 3 อัตรา

7. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น (เฉพาะรหัสวิชา 105)

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนมีความจำเป็น ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับการจัดทำ สัญญาจ้าง (รหัสวิชา 301, 310, 507, 508 และ 601)

ผู้สนใจจะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ และขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เลขที่ 74 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!