กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป บัดนี้-19พ.ย.64

 

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤศจิกายน 2564

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ที่ 26 /2564 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565

ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อัตราค่าจ้าง 15,000.- บาท/เดือน

ส่งเรียงความในหัวข้อ “อธิบายวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง” (กรุณาพิมพ์เรียงความความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ด้วยภาษาไทย font ขนาด 16)


ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ สามารถ Download แบบฟอร์ม การสมัครได้จากเว็บไซต์ www.mfa.go.th ภายใต้หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” พร้อมแนบเอกสาร ตามข้อ 3 โดยสามารถส่งเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครได้ ดังนี้
1. ยื่นเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครพร้อมลงลายมือชื่อ วัน และเวลาที่ ยื่นในแบบฟอร์ม ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา พร้อมวงเล็บมุมซองล่างขวา ว่า “สมัครงานตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไปของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย” ในวันและเวลาราชการ
2. ส่งเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยจ่าหน้าถึง “ผู้อำนวยการกองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 พร้อมวงเล็บมุมซองล่างขวาว่า “สมัครงานตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป
3. ส่งเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF ทาง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ