มณฑลทหารบกที่ 11 รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับรถ

 

มณฑลทหารบกที่ 11 รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับรถ ตั้งแต่บัดนี้เถึง 18 พฤศจิกายน 2564

มณฑลทหารบกที่ 11 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง พลขับรถ ตอนรถยนต์ มว.ยานยนต์ ร้อย.บก.พัน.สห.11 (อัตรา ส.อ.) 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ (สำหรับผู้ที่มี คุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่ามาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ ไม่ได้)
2. ผู้สมัคร บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นองค์พระประมุข
4. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกาย ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการราชการทหาร
5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
7. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมีมลทินมัวหมอง
8. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
9. ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุก ตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญาเว้นแต่ ความผิดฐานลหุโทษ หรือฐานประมาท
10. ไม่มีความผิด หรือไม่มีพฤติกรรมใด ๆ เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นผู้เสพย์ หรือผู้ขาย หรือแม้ว่าจะเคยมีคดีความซึ่งคดีถึงที่สุดไปแล้วก็ตาม
11. งดรับสมัครนายสิบกองหนุนที่มียศ จ่าสิบตรี – จ่าสิบเอก กลับเข้ารับราชการ
12. งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2544 ซึ่งจะต้องเข้ารับ การตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พลขับรถ เป็นทหารกองหนุน ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ และสามารถขับรถยนต์ ได้เป็นอย่างดี ได้รับใบอนุญาตขับ รถยนต์ จาก กรมตำรวจ หรือกรมการขนส่งทางบก และมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย

กำหนดรับสมัครสอบ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 0900 – 1600 เว้นวันหยุดราชการ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ห้อง ONE STOP SERVICE ณ มณฑลทหารบกที่ 11)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: