มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครพนักงานตามภารกิจ 29 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครพนักงานตามภารกิจ 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-17 พฤศจิกายน 2564


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประกาศฉบับที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-16 พฤศจิกายน 2564

 • ตำแหน่งที่ 1 นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ แผนกพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
 • ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารงานบุคคลเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ กองบริหารงานบุคคล 1 อัตรา ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประกาศฉบับที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-17 พฤศจิกายน 2564

 • ตำแหน่งที่ 1 นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองนโยบายและแผน 2 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา
 • ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองนโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ปวส.

ประกาศฉบับที่ 3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-17 พฤศจิกายน 2564

 • ตำแหน่งที่ 1 นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองพัฒนานักศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์
 • ตำแหน่งที่ 2 นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองพัฒนานักศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
 • ตำแหน่งที่ 3 พยาบาล ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองพัฒนานักศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาสาธารณสุขชุมชน หรือสาขาพยาบาล ศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย หรือสาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข หรือสาขาเวชศาสตร์การกีฬา หรือสาขาเภสัชศาสตร์ หรือสาขา ที่เกี่ยวข้อง
 • ตำแหน่งที่ 4 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองพัฒนานักศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
 • ตำแหน่งที่ 5 ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองพัฒนานักศึกษา  1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าป.4

ประกาศฉบับที่ 4 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-16 พฤศจิกายน 2564

 • ตำแหน่งที่ 1 นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

ประกาศฉบับที่ 5 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-17 พฤศจิกายน 2564

 • ตำแหน่งที่ 1 นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารงานทั่วไป ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
 • ตำแหน่งที่ 2 นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ งานการสร้างความตระหนัก-จิตวิญญาณผู้ประกอบการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 1 อัตรา อัตรา วุฒิ ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต

ประกาศฉบับที่ 6 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-16 พฤศจิกายน 2564

 • ตำแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานประกันคุณภาพ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.

ประกาศฉบับที่ 7 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-16 พฤศจิกายน 2564

 • ตำแหน่งที่ 1 นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์สนับสนุนการวิจัยและทดสอบวัสดุวิศวกรรม 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาสารสนเทศศึกษา หรือสาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ตำแหน่งที่ 2 นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์สนับสนุนการวิจัยและทดสอบวัสดุวิศวกรรม 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
 • ตำแหน่งที่ 3 นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์สนับสนุนการวิจัยและทดสอบวัสดุวิศวกรรม 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
 • ตำแหน่งที่ 4 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์สนับสนุนการวิจัยและทดสอบวัสดุวิศวกรรม 1 อัตรา ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง หรือสาขาช่างโยธา หรือสาขา เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ตำแหน่งที่ 5 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์สนับสนุนการวิจัยและทดสอบวัสดุวิศวกรรม 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา

ประกาศฉบับที่ 8 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-16 พฤศจิกายน 2564

 • ตำแหน่งที่ 1 นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์
 • ตำแหน่งที่ 2 นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่ เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • ตำแหน่งที่ 3 นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์ หรือสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ ศาสตร์ หรือสาขาสารสนเทศศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ตำแหน่งที่ 4 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอิเล็กทรกนิกส์ หรือสาขา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ตำแหน่งที่ 5 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาการบัญชี หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาการจัดการสำนักงาน หรือสาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือสาขาการ จัดการทรัพยากรมนุษย หรือสาขาอื่น ๆ ด้านบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 • ตำแหน่งที่ 6 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช.
 • ตำแหน่งที่ 7 ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ไม่ต่ำกว่า ป.4

ประกาศฉบับที่ 9 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-16 พฤศจิกายน 2564

 • ตำแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

สถานที่รับสมัคร ดังนี้

 1. กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ 43 หมู่ 6ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ติดต่อสอบ ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-3835-8145
 2. งานบริหารงานบุคคลวิทยาเขตจันทบุรี กองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคาร คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ 131 หมู่ที่ 10 ถนนบำราศนราดูร ตำบล พลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.083-0569370
 3.  งานบริหารงานบุคคลเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ 122 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02 – 6922360-4
 4.  งานบริหารงานบุคคลเขตพื้นที่อุเทนถวาย กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ 225 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-2527029
  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดได้ที่ http://op.rmutto.ac.th/person/

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ