กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม บัดนี้-9 พ.ย.64

 

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 พฤศจิกายน 2564

รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนสารอันตราย กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม  1 ตำแหน่ง
ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน : 15,000 บาท

ลักษณะของงาน :
เก็บข้อมูล สืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล สำรวจ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษสารอันตราย
การดำเนินตามพันธกรณีของอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ

  • การเตรียมการเข้าร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 10
  • การแจ้งตอบรับทราบการส่งออกสารเคมี
  • การจัดทำรายงานการแจ้งการส่งออกสารเคมี ประจำปี 2564
  • การประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
  • สืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล แปลภาษา วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ และการจัดทำเอกสาร/สื่อเผยแพร่
  • ศูนย์ประสานงานอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ

สนับสนุนและประสานการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานระหว่างประเทศว่าด้วย
การจัดการสารเคมี (Strategic Approach to International Chemicals Management) และการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี


ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำหนังสือราชการภายใน ? ภายนอกหน่วยงาน และดำเนินระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับ ? ส่งหนังสือเข้าออกจากส่วนสารอันตราย
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :
มีสัญชาติไทย
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ หรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ผู้รับจ้างต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา โดยรับรองสำเนาทุกฉบับ ฯลฯ และ ใบรับรองแพทย์
วิธีสมัคร : ยื่นเอกสารการสมัครงานด้วยตนเอง ที่ชั้น 11 ส่วนสารอันตราย ดังนี้

ประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่าย
สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา
สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
สำเนาหนังสือรับรองการทำงานหรือฝึกงาน (ถ้ามี)
สำเนาเอกสารผ่านการอบรมหัวข้อที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ผู้ประสานงาน : นางสาววนิดา บุญพ่วง [ [email protected] ]

กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
โทร. 0 2298 2428

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ