เช็กเลย! ‘ประกันสังคม’ เผยขั้นตอนลงทะเบียน ผู้ว่างงาน-ตกงาน

‘ประกันสังคม’ เผยขั้นตอนลงทะเบียน ผู้ว่างงาน-ตกงาน รับเงินชดเชยสูงสุด 10,500 บาท

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม เพจเฟซบุ๊ก แจ้งข่าวประกันสังคม ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้ “ว่างงาน-ตกงาน” รับเงินชดเชย 70% สูงสุด 10,500 บาท โดยระบุรายละเอียดไว้ ดังนี้

-กรณีถูกเลิกจ้าง
ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย
โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

-กรณีลาออกเอง หรือ หมดสัญญาจ้างงาน
ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย
โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

ลงทะเบียนรับเงินชดเชย https://bit.ly/3BrZyAr


เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง?

-แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงาน หรือ สปส. 2-01/7

-บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา

-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)

-หนังสือรองรับการออกจากงาน สำเนาการแจ้งการลาออก หรือ สปส. 6-09
(กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส. 6-09 ก็ยังคงสามารถขึ้นทะเบียนว่างงานได้)

-หนังสือ หรือเอกสารแจ้งให้ออกจากนายจ้าง (หากมี)

-สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคาร
โดยชื่อที่ระบุในหน้าสมุดบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้ประกันตนที่ทำการลงทะเบียนว่างงาน

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ