โรงพยาบาลบ้านฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา บัดนี้-10พ.ย.64

 

โรงพยาบาลบ้านฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤศจิกายน 2564

โรงพยาบาลบ้านฝาง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ) (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ มีใบประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ

2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (เพศชาย) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชา ทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาสังคม สงเคราะห์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และได้รับ ใบอนุญาตผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค การแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

4. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทาง คอมพิวเตอร์

5. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทาง รังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

6. ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวในทางที่ ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ หลายสาขาวิชาดังกล่าวในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ หลายสาขาวิชาดังกล่าวในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

9. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา วุฒิ ปวช. สาขาวิชาการบัญชี การตลาด เลขานุการหรือพาณิชยการ

10. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) 2 อัตรา ไม่ต่ำกว่า ม.6

11. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชกร 1 อัตรา ไม่ต่ำกว่า ม.6

12. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ทำความสะอาด) 2 อัตรา ไม่ต่ำกว่า ม.3

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ใน วันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ