สำนักงาน คปภ. รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา

สำนักงาน คปภ. รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-28 ตุลาคม 2564

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงาน กลุ่มคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และกลุ่มบริการและสื่อสารข้อมูลประกันภัย (อัตราเงินเดือน 16,500 บาท)

1. ปฏิบัติงานในกลุ่มคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 5 คน
2.ปฏิบัติงานในกลุ่มบริการและสื่อสารข้อมูลประกันภัย 3 คน


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี (นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา)
2. เป็นผู้ได้รับการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
3. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
4. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือ ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือ ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
5. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิก สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
6. มีความรู้ความสามารถคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint และสามารถใช้ Internet ได้อย่างดี
7. มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสาร งานประสานงาน โต้ตอบเอกสาร และงานพิมพ์
8. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย (ถ้ามี)

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 25-28 ตุลาคม 2564เวลา 16.00 น. Download ใบสมัครบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงาน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ Attach File ใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://forms.gle/ui7U8su1AcnxMGNWA

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ