กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตำแหน่ง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (จ้างเหมาบริการ) 1 ตำแหน่ง สังกัด กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (จ้างเหมาบริการ) 1 ตำแหน่ง สังกัด กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ
– ไม่จำกัดเพศและอายุ (กรณีเพศชายต้องผ่านการเข้ารับคัดเลือกการเกณฑ์ทหารแล้ว)
– สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office, Internet)
– มีความรู้ด้านการสืบค้นข้อมูล รวบรวม สรุปวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
– มีความรู้เบื้องต้นด้านงานประชาสัมพันธ์และการวางแผนประชาสัมพันธ์
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
– หากมีความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เช่น Photoshop, SPSS เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– พร้อมปฏิบัติงานวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
– รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5x 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
– สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1ฉบับ
– สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

ส่งหลักฐานการสมัครมายัง E-Mail: [email protected]
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลประชาสัมพันธ์ กองเกษตรสารนิเทศ สป.กษ. โทร 02-281-2505

หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น.

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ