มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา บัดนี้-18 ต.ค.64

 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-18 ตุลาคม 2564

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ 2/2564

1. อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษา 1 อัตรา สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และ นวัตกรรมการศึกษา เงินเดือน 21,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านหลักสูตรและการสอน หรือด้าน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
(2) มีผลการรับรองการผ่านการทดสอบ มาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กำหนด ตามเอกสาร แนบท้ายประกาศ

2. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย 1 อัตรา สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  เงินเดือน 18,360 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้าน ภาษาไทย หรือด้านการสอนภาษาไทย หรือต้าน วรรณคดีไทย หรือต้านภาษาศาสตร์
(2) มีผลการรับรองการผ่านการทดสอบ มาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กำหนด ตามเอกสาร แนบท้ายประกาศ

3. อาจารย์ หลักสูตรภาษาจีน 1 อัตรา สาขาวิชา ภาษาต่างประเทศสังกัด คณะศิลปศาสตร์  เงินเดือน 18,360 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้าน ภาษาจีน หรือด้านการสอนภาษาจีน หรือด้าน ภาษาศาสตร์จีน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(2) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านภาษาจีน หรือต้านการสอนภาษาจีน หรือ ด้านภาษาจีนธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(3) มีผลการรับรองการผ่านการทดสอบ มาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กำหนด ตามเอกสาร แนบท้ายประกาศ

4. อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 อัตรา สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เงินเดือน 18,360 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้าน วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ วศ.ม. วิศกรรมการผลิต หรือ ค.อ.ม.วิศวกรรม อุตสาหการ หรือ วศ.ม.วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต หรือ วศ.ม. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ วศ.บ.วิศกรรมการผลิต หรือ หรือ ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ หรือ วศ.บ. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง
(3) มีผลการรับรองการผ่านการทดสอบ มาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กำหนดตามเอกสาร แนบท้ายประกาศ


5. อาจารย์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ 1 อัตรา สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เงินเดือน 18,360 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้าน ศิล.ม. (การออกแบบ) หรือ ค.อ.ม.(เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) หรือ สถ.ม.(การออกแบบอุตสาหกรรม) หรือ ศส.ม. (การออกแบบ ผลิตภัณฑ์) หรือ อบ.ม. (การออกแบบ) หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศล.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) หรือ ศ.อ.บ.(ครุศาสตร์ การออกแบบ) หรือ สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) หรือ สถ.บ.(การออกแบบอุตสาหกรรม) หรือ ศล.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) หรือ อบ.บ. (การ ออกแบบ) หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) มีผลการรับรองการผ่านการทดสอบ มาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กำหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

6. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา เงินเดือน 14,020 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่า
(2) หากมีประสบการณ์ด้านธุรการ/ การบริการ การศึกษาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
(3) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

7. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา สังกัด สำนักงานอธิการบดี เงินเดือน 8,340 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
(2) มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ชนิดที่ 2 และยังไม่ หมดอายุ
(3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ร่วมงานและประสาน งานกับบุคคลอื่นได้ และสามารถปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการได้

8. พนักงานทั่วไป  2 อัตรา สังกัด สำนักงานอธิการบดี เงินเดือน 7,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ตอนต้นขึ้นไป (ป.4 ขึ้นไป)
(2) มีความเข้มแข็ง อดทน เสียสละ และ ตรงต่อเวลา
(3) มีความประพฤติดี

9. พนักงานทั่วไป 1 อัตรา ประจำศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา เงินเดือน 7,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ตอนต้นขึ้นไป (ป.4 ขึ้นไป)
(2) มีความเข้มแข็ง อดทน เสียสละ และ ตรงต่อเวลา
(3) มีความประพฤติดี

กำหนดรับสมัครในวันที่ 11 – 18 ตุลาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ หรือ สมัครทางไปรษณีย์

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ