สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 6-12ตุลาคม 2564

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน กองควบคุมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ


ตำแหน่ง บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 13,000บาท

คุณสมบัติ
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีความซื่อสัตย์ อดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.จัดเตรียมเอกสาร หนังสือราชการ ร่างโต้ตอบ ตรวจหนังสือราชการของเจ้าหน้าที่กองควบคุมมาตรฐาน ทุกกลุ่มเพื่อเสนอผู้บริหาร
2. ตรวจสอบเสนอแนะ แก้ไข ข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการต่างๆ
3. ตรวจสอบและจัดทำและตรวจสอบรายงานจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียกระทรวงการคลัง และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
4. ตรวจสอบและควบคุมเอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามงบประมาณทุกประเภท
5. ประสานงาน จัดเตรียมข้อมูล สืบค้นข้อมูล และประมวลแผน เพื่อเสนอแนะประกอบการจัดทำ โครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านบริหาร และโครงการต่างๆ
6. วิเคราะห์ตรวจสอบ เสนออนุมัติ และติดตามงานที่เกี่ยวข้อง
7. สำรวจความต้องการในการใช้วัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้พอใช้และสมเหตุสมผล
8. ตรวจสอบและควบคุมการจัดทำโครงการประชุมสัมมนา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
9. ติดตามผลการดำเนินงาน และดูแลเกี่ยวกับงานสารบรรณและงบประมาณในภาพรวม
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารสำหรับการสมัครงาน
– สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาทรานสคริป จำนวน 1 ฉบับ
– รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

การรับสมัคร
– สมัครด้วยตัวเอง หรือ ออนไลน์ : อาคาร 5 ชั้น 2 กองควบคุมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
– ระหว่างวันที่ 6 -12ตุลาคม 2564
-และสัมภาษณ์ 14-15 ตุลาคม 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คุณเบญจมาศ อุ่นอ่อน โทรศัพท์ 083-089-0695
Id : benjamau

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ