สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล 6 อัตรา

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2564

จังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำจุดตรวจ ปฏิบัติงานตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ และพนักงานขับรถ ตลอด 24 ชั่วโมง ณ จุดตรวจ Checking Point 6 อัตรา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า(ม.6)
2. มีสัญชาติไทย
3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5. ต้องเป็นบุคคลที่แพทย์แผนปัจจุบันรับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและเป็นที่รังเกียจของสังคม ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือน โดยต้องแนบเอกสารใบรับรองแพทย์ทุกคนที่ระบุวันที่ตรวจร่างกายไม่เกิน 30 วัน
6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
7. ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
9. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
10. เป็นเพศชายต้องไม่เป็นผู้มีภาระผูกพันทางทหาร

อัตราค่าตอบแทน
ลูกจ้างประจำจุดตรวจ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า ค่าตอบแทน 10,500.- บาท/คน/เดือน

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลข โทรศัพท์ 043-306833 ในวันและเวลาราชการ โดยรับสมัครวันที่ 1-5 ตุลาคม 2564

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ