สสวท. รับสมัครผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน วุฒิ ป.โท บัดนี้เป็นต้นไป

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เงินเดือนไม่ต่ำกว่า 52,000 บาท เงินประจำตำแหน่ง 12,000 บาท

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป


คุณสมบัติ
– ปริญญาโทหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 10 ปี หากมีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน หรือการวางระบบควบคุมภายในภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
– สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้
– ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศในการค้นหาความรู้ และข้อมูลในสาขาวิชาที่ตนเองถนัดได้เป็นอย่างดี

เงินเดือนและสวัสดิการ
– เงินเดือนไม่ต่ำกว่า 52,000 บาท เงินประจำตำแหน่ง 12,000 บาท
– สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การกู้ยืมเพื่อพัฒนาตนเอง

รายละเอียดและช่องทางการรับสมัคร

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ