โปรดเกล้าฯ ปลด สราวุธ ศิริภาณุรักษ์ พ้นผู้พิพากษาศาลฎีกา เหตุมีมลทินมัวหมอง

โปรดเกล้าฯ ปลดสราวุธ ศิริภาณุรักษ์ พ้นจากตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา และให้ออกจากราชการ ฐานมีมลทินมัวหมอง หลังเพิ่งได้รับตำแหน่งเกือบ 3 ปี

วันที่ 29 กันยายน 2564 ราชกิจจานุเบกษา มีการลงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง มีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสราวุธ ศิริภาณุรักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นั้น

สำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งให้ นายสราวุธ ศิริภาณุรักษ์ ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เนื่องจากมีมลทินมัวหมอง หากให้รับราชการต่อไป จะเป็นการเสียหายแก่ราชการ และต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 32(6) และมาตรา 35(1) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 จงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่ง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ