สสว.รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์บัดนี้-29ก.ย.64

 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย SMEs ชำนาญการ สังกัดส่วนนโยบายและแผนมหภาค ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs

 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.โทหรือเทียบเท่า ในสาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสถิติ สาขารัฐศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาบริหาร หรือสาขาวิชาอื่นที่มีเนื้อหาเช่นเดียวกับสาขาวิชาข้างต้น
 • มีประสบการณ์ทำงาน ด้านการวางแผน วิเคราะห์ และประมวลผล ด้านเศรษฐกิจ นโยบาย อย่างน้อย 7 ปี
 • ถ้ามีความรู้ทางสถิติและมีความสามารถสื่อสาร-เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี หรือมีผลการสอบ TOEIC/TOEFL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 4 สังกัดส่วนนโยบายและแผนมหภาค ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs

 • ไม่ต่ำกว่า ป.โทหรือเทียบเท่า ในสาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสถิติ สาขารัฐศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาบริหาร หรือสาขาวิชาอื่นที่มีเนื้อหาเช่นเดียวกับสาขาวิชาข้างต้น
 • ถ้ามีประสบการณ์การทำงานในด้านการวางแผน วิเคราะห์ และประมวลผล ด้านเศรษฐกิจ นโยบาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้ามีความรู้ทางสถิติและมีความสามารถสื่อสาร-เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี หรือมีผลการสอบ TOEIC/TOEFL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ตำแหน่งนักวิชาการ SMEs 4 สังกัดส่วนวิเคราะห์งบประมาณ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร


 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ (วิชาเอก บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ) หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาหลักสูตรเช่นเดียวกับสาขาวิชาข้างต้น ตามความเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะงานในตำแหน่ง
 • มีประสบการณ์ในด้านงบประมาณ การจัดทำงาน โครงการ การเงิน การเบิกจ่าย และการติดตามผล ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • กรณีมีประสบการณ์ในการจัดทำงบประมาณ วิเคราะห์งาน โครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

4. ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 4 สังกัดกลุ่มตรวจสอบภายใน

 • ไม่ต่ำกว่า ป.ตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรือผู้ตรวจภายใน (CIA) หรือผู้ตรวจสอบภาษี อากร (Tax Auditor) หรือมีประสบการณ์ในด้านตรวจสอบภายใน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบการตรวจสอบภายใน และสามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานได้

วิธีการสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงาน สามารถเลือกสมัครผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

 • 1) สมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://61.91.223.35/hr/job/ ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครนำใบสมัครและเอกสาร ประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
 • 2) สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

บัดนี้-29ก.ย.64 (ภายในเวลา 16.30 น.) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ