เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้าง91อัตรา29ก.ย.-7ต.ค.64


 

เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

 • ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่) ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 • ผู้ช่วยนิติกร (กองการเจ้าหน้าที่)  ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางนิติศาสตร์ กฎหมาย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้
 • ผู้ช่วยนักสันทนาการ (สำนักการศึกษา) ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง พลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 • ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (สำนักสาธารณสุขฯ) ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง การแพทย์ แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทย และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 • ผู้ช่วยครูผู้สอนเด็กอนุบาลและปฐมวัย (สำนักการศึกษา)ป.ตรี ทางการศึกษาสาขาอนุบาลหรือปฐมวัย หรือปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ ทางอื่นที่ ก.ท.กำหนด มีใบประกอบวิชาชีพครู ในกรณียังไม่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ใช้หนังสือรับรองสิทธิ , ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนที่ครูสภาออกให้ไปพลางก่อนได้
 • ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ (กองยุทธศาสตร์ฯ) ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือใน สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน (แขวงเม็งราย) ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัดเทศบาล, สำนักช่าง, โรงพยาบาล, กองการเจ้าหน้าที่) ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
 • ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล (สำนักช่าง) ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 • ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (สำนักช่าง) ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือ ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)

 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (สำนักช่าง, แขวงนครพิงค์) มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมาย
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (สำนักช่าง) มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลขนาด กลางมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาต ขับรถตามกฎหมาย
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (สำนักช่าง) มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดเบา มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมาย
 • พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (สำนักปลัดเทศบาล, สำนักช่าง, สำนักสาธารณสุขฯ, สำนักการศึกษา, แขวงนครพิงค์, แขวงกาวิละ) มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อย กว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
 • พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) (สำนักปลัดเทศบาล) มีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิง และน้ำยาเคมีต่างๆ มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่ จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
 • พนักงานประจำโรงฆ่าสัตว์ (ทักษะ) (สำนักสาธารสุขฯ) มีความรู้ในเรื่องเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าสัตว์และมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

พนักงานจ้างทั่วไป

 • พนักงานเทศกิจ (สำนักปลัดเทศบาล) วุฒิ ม.3
 • คนงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล, สำนักคลัง, สำนักช่าง, สำนักสาธารณสุขฯ, สำนักการศึกษา, กองสวัสดิการสังคม, กองการเจ้าหน้าที่, แขวงนครพิงค์, แขวงกาวิละ, แขวงศรีวิชัย, แขวงเม็งราย) มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้
 • นักการ (แขวงศรีวิชัย) มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้
 • ภารโรง (แขวงกาวิละ, สำนักการศึกษา) มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้
 • พนักงานขับรถยนต์ (สำนักปลัดเทศบาล, สำนักสาธารสุขฯ, สำนักการศึกษา) มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย
 • พนักงานดับเพลิง (สำนักปลัดเทศบาล)  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและ น้ำยาเคมีต่าง ๆ หรือได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของ ทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้
 • คนงานประจำเรือ (สำนักปลัดเทศบาล) มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้
 • เจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ (สำนักคลัง) มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้
 • ช่างยนต์ (สำนักช่าง) มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้
 • คนสวน (สำนักช่าง) มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.cmcity.go.th (ให้ปฏิบัติตามคู่มือการแนะนำการรับ สมัครสรรหาและเลือกสรรอย่างเคร่งครัด) 29ก.ย.- 7ต.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ