ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป





 

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขาวิชา

เศรษฐกร / เศรษฐกรอาวุโส ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้ ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ สายนโยบายการเงิน (ปิดรับสมัคร วันที่ 22 กันยายน 2564)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยต้องศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ในวุฒิใดวุฒิหนึ่ง
 • หากมีความรู้หรือประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเงิน การคลัง หรือความรู้ด้านภาคธุรกิจ หรือการทำ Data analytics จะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน
 • มีคะแนนภาษาอังกฤษในระดับดี คะแนน TOEIC : 700 ขึ้นไป

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม


ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 1(ปิดรับสมัคร วันที่ 27 กันยายน 2564)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา การเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน
 • มีประสบการณ์ที่ในงานด้านการเงิน หรือระบบสถาบันการเงินที่สามารถนำมาปรับใช้ในงานได้
 • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

ผู้วิเคราะห์ 28,500.-บาท/ผู้วิเคราะห์อาวุโส 42,800.-บาท (บวก เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม)


ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2(ปิดรับสมัคร วันที่ 27 กันยายน 2564)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • ถ้ามีประสบการณ์เป็นผู้สอบบัญชีสถาบันการเงินมาก่อนอย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้วิเคราะห์ 28,500.-บาท/ผู้วิเคราะห์อาวุโส 42,800.-บาท (บวก เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม)


นักวิจัย/นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ปิดรับสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2564)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยสำเร็จการศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ หรือคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมทางสถิติหรือเศรษฐมิติ (เช่น Eviews, STATA หรือ MATLAB อยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (TOEIC ขั้นต่ำ 650 หรือเทียบเท่า) โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ระดับปริญญาตรีขึ้นไประยะเวลาศึกษาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี) ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ
 • ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 28,500 + คุณสมบัติเพิ่มเติมตามเกณฑ์ของ ธปท.


ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส (ตำแหน่ง Data Analyst /งานด้านจัดการฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก) สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ปิดรับสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2564)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้าน Data Analytics หรือการวิเคราะห์เชิงปริมาณสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติ เป็นต้น
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย เช่น Matlab/ Stata/ R/ SQL/ Eviews/ Tableau /Python /ArcGis/Javascript รวมถึงการใช้งาน big data platform เช่น Hadoop ที่สถาบันวิจัยฯ ประเมินว่าเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ สถาบันวิจัยฯ และหากมีประสบการณ์ทำงานวิจัยหรือเป็นผู้ช่วยนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจ จะเป็นประโยชน์มาก
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (TOEIC ขั้นต่ำ 650) โดยผลสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร ยกเว้นผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 3 ปี) ไม่ต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 28,500 + คุณสมบัติเพิ่มเติมตามเกณฑ์ของ ธปท.


ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส สำนักกลยุทธ์สถาบันการเงิน ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน (งานการธนาคารเพื่อความยั่งยืน) (ปิดรับสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2564)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การเงินการธนาคาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการส่งเสริมความยั่งยืน
 • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมประเทศไทยและต่างประเทศ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและบริบทด้านสิ่งแวดล้อมกับระบบเศรษฐกิจและการเงินในมิติต่าง ๆ
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับงาน sustainable finance การผลักดันงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือมีประสบการณ์ทำงานวิจัยด้าน sustainable finance หรือสิ่งแวดล้อม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้วิเคราะห์ 28,500.-บาท/ผู้วิเคราะห์อาวุโส 42,800.-บาท (บวก เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม)


นิติกร ทีมมาตรฐานการพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร(ปิดรับสมัคร วันที่ 6 ตุลาคม 2564)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางด้านนิติศาสตร์
 • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันยื่นใบสมัคร

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ป.ตรี 23,700.-บาท บวก เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม (สูงสุดไม่เกิน 20%)


ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส สำนักกลยุทธ์สถาบันการเงิน ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน (งาน Digital / Financial Landscape)(ปิดรับสมัคร วันที่ 7 ตุลาคม 2564)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ในสาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) IT หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน
 • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงผลิตภัณฑ์และการทำธุรกรรมของสถาบันการเงิน หรือการนำข้อมูลมาพัฒนาแบบจำลอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้วิเคราะห์ 28,500.-บาท/ผู้วิเคราะห์อาวุโส 42,800.-บาท (บวก เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม)


ขั้นตอนดำเนินการ

 • รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
 • ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
 • ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ

ประกาศ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: