เบี้ยประชุมโบนัสปีละ 7.8 ล.! ทรัพย์สิน ‘ประภาศ’ อธิบดีกรมบัญชีกลาง-ภรรยา 345.3 ล.

เปิดทรัพย์สิน‘ประภาศ คงเอียด’ อธิบดีกรมบัญชีกลางคนปัจจุบัน ก่อนพ้นตำแหน่ง 345.3 ล. พร้อมเมียนอกสมรส แจ้งมีรายได้ปีละ 10 ล. เฉพาะ เบี้ยประชุม โบนัส 7.8 ล. มากกว่า ‘กุลยา ตันติเตมิท’

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการ (นักบริหารสูง) สำนักงานเศรษฐกิจการว่าที่อธิบดีกรมบัญชีกลางมีทรัพย์สินร่วมกับสามี (นักธุรกิจ) 160.4 ล้านบาท รายได้ต่อปีโดยประมาณ 4,500,000 บาท

อธิบดีกรมบัญชีกลางคนปัจจุบันซึ่งกำลังพ้นตำแหน่ง ทรัพย์สินเท่าไหร่?

นายประภาศ คงเอียด ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) กรณีรับตำแหน่งปัจจุบัน ณ วันที่มีหน้าที่ต้องยื่น บัญชีฯ อธิบดีกรมบัญชีกลาง วันที่ 10 พ.ค.2564 ทรัพย์สิน 16,917,109.18 บาท จำแนกเป็น เงินฝาก 4 บัญชี 4,205,434.85 บาท เงินลงทุน 3,770,478.42 บาท ( 6 รายการ) ที่ดิน 600,000 บาท (2 แปลง จ.ตรัง ) ยานพาหนะ 1,000,000 บาท (รถยนต์ 1 คัน) สิทธิและสัมปทาน 3,371,195.91 บาท (กรมธรรม์ประกันชีวิต) ทรัพย์สินอื่น 3,970,000 บาท (อาทิ ปืน 7 กระบอก) ไม่มีหนี้สิน

คู่สมรส ทรัพย์สิน 328,399,772.49 บาท จำแนกเป็นเงินฝาก 8 บัญชี 16,315,688.45 บาท เงินลงทุน 107,918,307.13 บาท ( 7 รายการในจำนวนนี้ บริษัท อุสาหกรรมโอลิมปิก จำกัด 99,997 หุ้น) ที่ดิน 71,200,000 บาท (4 แปลง เนื้อที่ 31-1-79.5 ไร่ ) โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 108,500,000 บาท (บ้านและอาคารชุด 7 หลัง) ยานพาหนะ 3,000,000 บาท (รถยนต์ 2 คัน) สิทธิและสัมปทาน 19,565,776.91 บาท (กรมธรรม์ประกันชีวิต) ทรัพย์สินอื่น 1,900,000 บาท (ชุดเครื่องประดับ นาฬิกา) ไม่มีหนี้สิน

รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น 345,316,881.67 บาท

นายประภาศแจ้งว่า คู่สมรส ชื่อ น.ส.ณัชชา หริณกุล อายุ 52 ปี สถานภาพการสมรส อยู่กินกันฉันสามีภรรยา มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 1 คน บุตรสาวอายุ 25 ปี ทำงานที่บริษัท ดีลอยต์ ประเทศไทย จำกัด

ข้อมูลรายได้

นายประภาศแจ้งว่ามีรายได้ต่อปี (โดยประมาณ) 10,040,325.80 บาท จำแนกเป็น รายประจำ ได้แก่ (1) เงินเดือน 1,683,034.80 บาท (2) เบี้ยประชุม โบนัส 7,557,291 บาท (3) เบี้ยประชุมกรรมการ 300,000 บาท (รวมเบี้ยประชุม โบนัส ประมาณ 7.8 ล้าน) รายได้อื่นๆ ได้แก่ ค่าสอนในฐานะอาจารย์พิเศษ 500,000 บาท รายจ่ายต่อปี 5,755,000 บาท

คู่สมรส มีรายได้ต่อปี (โดยประมาณ) 10,100,000 บาท จำแนกเป็นรายได้ประจำ เงินเดือน 600,000 บาท รายได้จากการขายทรัพย์สินหุ้น และเงินปันผล 8,000,000 บาท รายได้จากการรับให้ได้แก่ ส่วนแบ่งรายได้จากครอบครัว 1,500,000 บาท ค่าใช้จ่าย 4,210,000 บาท

ข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีที่ผ่านมา

นายประภาศ เงินได้พึงประเมิน 9,240,325.80 บาท น.ส.ณัชชา 384,000 บาท

นายประภาศแจ้งประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี ดังนี้ ปี 2558-2560 รองปลัดกระทรวงการคลัง, ปี 2560-2561 ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปี 2561-2564 ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ,ปี 2564-ปัจจุบัน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กรณีเฉพาะรายได้ ถ้าเทียบกับ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ถือว่า นายประภาศ คงเอียด มีรายได้ต่อปีมากกว่า

 

ข่าวจาก : isranews

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ