มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศครั้งที่7/2564

ตำแหน่ง อาจารย์ ทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 1 อัตรา วุฒิ ป. เอก

สามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th (เกี่ยวกับเรา>>ร่วมงานกับเรา>>แบบฟอร์ม>>ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์)


สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครได้ตั้งแต่วันที่1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2564และสอบถำมรำยละเอียดได้ที่โทร. 02-696-5742หรือ085-916-5327ในวันและเวลำรำชกำรโดยมีช่องทางการยื่นใบสมัครดังนี้

  • ทางอีเมล์ [email protected] (วันที่21 กันยำยน 2564จะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.)
  • ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงหน่วยบริหารบุคคลและวางแผนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี12121โดยจะถือวันที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีได้ลงนามรับเอกสารจากไปรษณีย์ภายในวันที่21 กันยำยน2564เป็นส าคัญ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ