ธ.ก.ส.เพชรบุรี รับสมัครผู้ช่วยพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.บัดนี้-27ก.ย.64


 

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการเทียบเท่าระดับ 2 ปฏิบัติงานในพื้นที่ดำเนินงานสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด จำนวน 1 อัตรา

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

  • 1.1 เพศ ชาย/หญิง สัญชาติไทย
  • 1.2 มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี โดยต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ไม่ น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันที่สมัคร
  • 1.3 บุคคลทั่วไปต้องมีอายุตั้งแต่ 18-30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
  • 1.4 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านการตลาด บัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ การเงินและการธนาคาร ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจค้าปลีก ภาษาต่างประเทศธุรกิจ การจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
  • 1.5 มีความสามารถในการพิมพ์ดีดสัมผัส ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

อัตราเงินเดือน ให้ได้รับเงินเดือนตามมาตรฐานสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างกลุ่มงานปฏิบัติการ ระดับมาตรฐาน กลุ่ม 2 เดือนละ 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินเดือนละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเพชรบุรี (ชั้น 3) เลขที่ 59 ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 0 3242 7897 , 0 3241 1205 ต่อ 63, 65 ระหว่างวันที่ 14-27 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ