ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครตำแหน่งเศรษฐกรหรือเศรษฐกรอาวุโส

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครตำแหน่งเศรษฐกรหรือเศรษฐกรอาวุโส ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กันยายน 2564

ตำแหน่ง เศรษฐกร / เศรษฐกรอาวุโส ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้ ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ สายนโยบายการเงิน

ประสบการณ์

 • ไม่ระบุ ยินดีรับทั้งผู้มีประสบการณ์ และผู้จบใหม่

ความรับผิดชอบหลัก

ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้และรับเป็นพนักงานประจำท้องถิ่น (Local) ติดตาม ศึกษา วิเคราะห์วิจัยสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญ จัดทำดัชนีและเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจ ประเมินและประมาณการภาพรวมเศรษฐกิจของภาคและเสนอแนะยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค การบริหารจัดการโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจระหว่าง ธปท. กับผู้ประกอบการและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งวิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน ภาวะการค้าชายแดนและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้าน Connectivity ของ ธปท.

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 • หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ในวุฒิใดวุฒิหนึ่ง
 • หากมีความรู้หรือประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเงิน การคลัง หรือความรู้ด้านภาคธุรกิจ หรือการทำ Data analytics จะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน
 • มีคะแนนภาษาอังกฤษในระดับดี คะแนน TOEIC : 700 ขึ้นไป

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

 • มีทักษะการใช้โปรแกรมทางสถิติหรือเศรษฐมิติอยู่ในเกณฑ์ดี (เช่น Eviews, STATA หรือ MATLAB)
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดที่เป็นระบบ
 • มีความมุ่งมั่นในความสำเร็จและคุณภาพ
 • มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานในภาวะกดดัน และเวลาที่มีจำกัดได้ดี
 • มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมถึงความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงาน
 • “ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร”

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น

 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
 • สัญญาจ้างมีระยะเวลา 3 ปี
 • ธปท. อาจจะพิจารณาบรรจุพนักงานสัญญาจ้างเป็นพนักงานประจำ หรือต่ออายุสัญญาจ้างต่อไปได้อีก ทั้งนี้ เงื่อนไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 0-2283-6753 หรือ Email: [email protected] หรือ [email protected]

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ