สำนักงานสรรพากรภาค 4 รับสมัครพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

 

สำนักงานสรรพากรภาค 4 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี ตั้งแต่วันที่ 15-21 กันยายน 2564

กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี  1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

วันเวลายื่นใบสมัคร เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2564
1. สำนักงานสรรพากรภาค 4 จะรับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัคร พิมพ์ใบสมัครที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th (ในหัวข้อ ข่าวกรมสรรพากร > ข่าวสารการเข้ารับราชการ ลูกจ้างชั่วคราว) และกรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วน
2. ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครตาม (1) พร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง สำนักงานสรรพากรภาค 4 ส่วนบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ เลขที่ 243 อาคารทรูแวลูว์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครลูกจ้างชั่วคราว” ไปรษณีย์ต้องประทับตรารับจดหมายภายในวันที่ปิด รับสมัคร และใบสมัครจะต้องส่งถึงสำนักงานสรรพากรภาค 4 ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564 ในเวลาราชการ (เวลา 16.30 น.) หากเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัคร ที่ไปรษณีย์ลงรับหรือส่งถึงสำนักงานสรรพากรภาค 4 ก่อนวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน
3. การให้เลขประจำตัวผู้สมัคร จะเรียงเลขประจำตัวผู้สมัคร ตามวันเวลาที่ใบสมัคร ที่ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ส่งถึงสำนักงานสรรพากรภาค 4
ทั้งนี้ การสมัครลูกจ้างชั่วคราวในครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ