ด่วนที่สุด! แก้รัฐธรรมนูญผ่านฉลุยวาระ3 กลับไปใช้’บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ’

เตรียมหย่อนบัตร 2 ใบ! ‘รัฐสภา’ ผ่านฉลุย 472 เสียงดันร่างแก้รธน.วาระ 3 พักไว้ 15 วันก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ

10 ก.ย.2564 ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม เพื่อลงมติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) ในวาระที่สาม โดยวิธีขานชื่อรายบุคคล ได้เริ่มลงมตินับคะแนนมาตั้งแต่เวลา 09.30 น. และเมื่อขานชื่อไปแล้วประมาณ 480 คน ในเวลา10.45 น. ผลปรากฏว่าสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)ได้ลงมติเห็นชอบเกิน 84 เสียง หรือเกินจำนวน 1 ใน 3 ของส.ว.ทั้งหมดตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเป็นที่เรียบร้อย

ต่อมาในเวลา 11.30 น. นายชวน ได้ปิดรับการลงคะแนน และได้ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนเป็นเวลาประมาณ 20 นาที จากนั้นเมื่อเวลา 11.51 น. นายชวนได้แจ้งการลงมติว่า มติเห็นชอบ ทั้งหมด 472 คะแนน รายแบ่งเป็น ส.ส. 322 คะแนน ส.ว.149 คะแนน ไม่เห็นชอบ 33คะแนน แบ่งเป็น ส.ส.23 คะแนน ส.ว.10 คะแนน งดออกเสียง 187 คะแนน แบ่งเป็น ส.ส.121 คะแนน ส.ว. 66 คะแนน


ประธานรัฐสภา แจ้งต่อว่า ดังนั้นผลในเงื่อนไขแรกคือที่ประชุมเห็นชอบ 472 คะแนน มากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่ในสภาคือ 375 เสียง เงื่อนไขที่ 2.ในจำนวนนี้มี ส.ส.ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ประธาน หรือรองประธานรัฐสภา เห็นชอบ 142 คะแนน ซึ่งมากกว่าร้อยละ20 คือเกิน49เสียง และเงื่อนไขที่ 3. คะแนนของ ส.ว. 149 คะแนน ซึ่งมากกว่า กว่า 1 ใน 3 คือ ไม่น้อยกว่า 84 คน ดังนั้นถือว่า ผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 เงื่อนไข มีมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมฯ สำหรับกระบวนต่อจากนี้จะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา256(7) คือพักไว้15วัน เพื่อนำร่างฯเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป ซึ่งเป็นภารกิจของนายกฯ.-001

 

ข่าวจาก : แนวหน้า

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ