แต่งตั้ง “เผ่าทอง ทองเจือ” 1 ใน 7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการราชทัณฑ์





ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงยุติธรรม แต่งตั้ง “เผ่าทอง ทองเจือ” 1 ใน 7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการราชทัณฑ์

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการราชทัณฑ์ ความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 8 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการราชทัณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้


  1. นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์
  2. นายเผ่าทอง ทองเจือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะ หรือวัฒนธรรม
  3. พลตำรวจเอก วันชัย ศรีนวลนัด ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาชญาวิทยา
  4. นายนัทธี จิตสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัณฑวิทยา
  5. นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน
  6. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา
  7. นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการราชทัณฑ์
    ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ