กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป ป.ตรี บัดนี้-10ก.ย.64

 

งานอำนวยการวิจัย กลุ่มแผนงานและงบประมาณ สำนักเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครนักจัดการงานทั่วไป (จ้างเหมาบริการ)  จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น เสียสละ อดทน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย และสามารถทำงานเป็นทีมได้


ลักษณะงาน : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ, การติดตาม – รวบรวม – บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงานอำนวยการวิจัย, การติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก, การวางแผนจัดเตรียมการประชุมงานวิจัย, การจดบันทึก เรียบเรียงรายงานการประชุมงานวิจัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารประกอบการสมัคร  ดังนี้

  • 1. รูปถ่าย จำนวน 1 รูป
  • 2. สำเนาประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ
  • 3. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)จำนวน 1 ฉบับ
  • 4. Resume 1 ฉบับ
  • 5. ประวัติการทำงาน (ถ้ามี)

ผู้สนใจสมัครงานสามารถส่งไฟล์เอกสารข้างต้นมาที่งานอำนวยการวิจัย ทาง E-mail : [email protected]  หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทาง E-mail : [email protected] ภายในวันที่  10 กันยายน 2564

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ