มติครม. ช่วยค่าเครื่องมือนักเรียนสายอาชีพ 10ประเภทวิชา เช็คเลยได้กี่บาท

มติครม. ช่วยเหลือค่าเครื่องมือนักเรียนสายอาชีพ 10 ประเภทสาขาวิชา เช็คเลยสายอาชีพไหน ได้กันเท่าไร สรุปครบที่นี่

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบอนุมัติอัตราค่าเครื่องมือประจำตัวนักเรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีวศึกษาต่อคน ตามประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 10 ประเภทวิชา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้


  1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมอัตราค่าเครื่องมือ จำนวน 2,000 บาท/คน/ปีการศึกษา
  2. พาณิชยกรรม  1,000 บาท
  3. ศิลปกรรม        1,000 บาท
  4. คหกรรม          1,200 บาท
  5. เกษตรกรรรม    1,600 บาท
  6. ประมง         1,200 บาท
  7. อุตสาหกรรมสิ่งทอ 1,200 บาท
  8. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,800 บาท
  9. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1,200 บาท
  10. อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 1,000 บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะฝีมือให้เต็มศักยภาพ ฝึกประสบการณ์อาชีพได้อย่างเต็มที่ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง สร้างแรงจูงใจให้มีการเรียนต่อสายอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะเป็นพลังสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศต่อไป

ประมาณการค่าใช้จ่ายในปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น 383.21 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าเครื่องมือนักเรียนสายอาชีพระดับ ปวช.ปีที่ 1 ในสถานศึกษาของรัฐ 429 แห่ง จำนวน 275.23 ล้านบาท และสถานศึกษาของเอกชน 445 แห่ง จำนวน 107.98 ล้านบาท

ข่าวจาก ฐานเศรษฐกิจ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ