สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครลูกจ้างประจำ 13 อัตรา

 

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-27 สิงหาคม 2564

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ในสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

1. ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3 บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา  สังกัดกลุ่มงานนิติการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการผลิต ระดับ 3 บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา สังกัดเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย วุฒิ ป.ตรี ทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหาร พาณิชยศาสตร์ สังคมวิทยา อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศาสตร์ จิตวิทยา เกษตรศาสตร์

3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับ 3 บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา สังกัดเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์สาขาภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร เคมี พฤกษศาสตร์ พืชศาสตร์ (พืชไร่-นา) โรคพืช การผลิตพืช เกษตรพืช ชีววิทยา คณิตศาสตร์ เคมีเทคนิค ชีวเคมี ธรณีวิทยา ปฐพีวิทยา ภูมิศาสตร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ


4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ข้อมูลการผลิต ระดับ 2 บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา สังกัดเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย วุฒิ ปวส. ทางบริหาร เลขานุการ พณิชยการ การตลาด การเงิน การธนาคาร สถิติ การขาย เกษตรกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ และโทรคมนาคม

ผู้ประสงค์จะสมัคร ดำเนินการดังนี้
1. การยื่นใบสมัครให้ทำการเปิดหน้าเว็บไซต์ WWW.SUGARZONE.IN.TH
2. ทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร เพื่อกรอกข้อมูลของผู้สมัครในการสมัคร สอบคัดเลือก และให้สแกนแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายืนในการสมัครสอบ โดย นำส่งอีเมล เป็นไฟล์ ** PDF ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 10 MB ไปยังอีเมล [email protected] กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ และรอรับอีเมลยืนยัน

ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำส่งแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารหลักฐานในการสมัคร สอบคัดเลือกอย่างครบถ้วน ตามที่สำนักงานกำหนด และในวันสอบให้นำแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน ตัวจริง ยื่นให้กับกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ จะถือว่าการรับสมัครเสร็จสมบูรณ์

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ