ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้คิดค่าตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ด้วยการ swab 1,300 บาท

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ การปรับปรุงเพิ่มเติมรายการอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ โดยให้การตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ทางสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจและน้ำลาย ในอัตรา 1,300 บาท

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 โดยที่เป็นการเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมรายการอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์ และให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการด้านเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ และภารกิจของหน่วยงาน ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุง การตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

โดยในข้อ 18 ให้ยกเลิกความในลำดับที่ 2 รายการอัตราการให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค ตามระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์ และให้บริการ พ.ศ. 2562 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม ของเชื้อด้วยเทคนิค Real Time RT-PCR ด้วยการ Nasopharyngeal swab, Throat swab, Nasopharyngeal aspirate, Nasopharyngeal wash, สารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจส่วนล่าง และทางน้ำลาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม คิดอัตราค่าบริการ 1,300 บาท

นอกจากนี้ ข้อ 21 ยังให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นรายการแนบท้ายระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2562 อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาเชื้อด้วยเทคนิค Real Time RT-PCR ในสิ่งแวดล้อมของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เช่น จากพื้นผิว ในอัตรา 1,600 บาท และน้ำจากสิ่งแวดล้อม 1,000 มิลลิลิตร ในอัตรา 3,500 บาท

ส่วนการตรวจวิเคราะห์หาแอนติบอดีต่อ เชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19) ทางน้ำเหลืองวิทยาชนิด IgG หรือ IgM ด้วยเทคนิค Enzyme Linked immunoassay (EIA) หรือ Chemiluminescence immunoassay (CMIA) ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชนิด ซีรัม 1 มิลลิลิตร ในอัตรา 450 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ศุภกิจ ศิริลักษณ์

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

อ่านฉบับเต็ม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ