ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 11,723 ราย

ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ให้กับนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 11,723 ราย

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

โดยมีใจความว่า…

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2562) ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ และได้เลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งอัตราสูงขึ้น จํานวน 11,723 ราย


สำหรับรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทั้งหมด สามารถคลิกดูได้ที่ >> เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ