ครม.ไฟเขียว ปรับเพิ่มงบฯ 65 รวม 1.24 แสนล้าน ‘รัฐสภา-ศาล-องค์กรอิสระ’

‘ครม.’ ไฟเขียว ปรับเพิ่มงบฯ ปี 2565 รวม 1.24 แสนล้าน ‘รัฐสภา-ศาล-องค์กรอิสระ’ ขอเพิ่ม 1.4 พันล้าน

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา ครม.มีมติรับทราบและเห็นชอบการเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้

1.การขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแนวทางและขั้นตอนที่ ครม. มติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 จำนวน 124,291.8472 ล้านบาท ได้แก่ (1) รายจ่ายที่ต้องดำเนินการตามข้อผูกพันที่เกิดจากกฎหมาย สัญญา ข้อตกลงระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายเพื่อการชำระหนี้

รวมทั้งค่าใช้จ่ายตามสิทธิจำนวน 36,771.7306 ล้านบาท (2) รายจ่ายเพื่อการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รายจ่ายเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หรือค่าบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเป็นรายจ่ายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลัง สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือรายจ่ายที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง ตลอดจนรายจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ จำนวน 87,520.1166 ล้านบาท

นายอนุชากล่าวว่า 2. การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2564 จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติภายในสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเพิ่มงบประมาณให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จำนวน 38.8934 ล้านบาท

โดยเป็นการปรับลดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจที่จะต้องโอนจากสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 14.9254 ล้านบาท และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 23.9680 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 38.8934 ล้านบาท นอกจากนี้ ครม.ยังรับทราบการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล และหน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1,484.1629 ล้านบาท

“ทั้งนี้ มติ ครม.เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายเฉพาะรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างแท้จริงสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 (2564-2565) แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ต้องดำเนินการภายในปีงบประมาณ 2565 นี้

“จากนี้ สำนักงบประมาณจะได้นำเรื่องการเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามที่ ครม.มีมติรับทราบและเห็นชอบแล้ว เสนอต่อคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้วย” นายอนุชากล่าว

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ