โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ฝ่ายหน้า – ฝ่ายใน จำนวน 4 คน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน จำนวน 4 คน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และฝ่ายใน จำนวน 4 คน ดังนี้


– ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า

1. ร้อยตรี วิรัตน์ จันทร์รุณ
2. นายบังเอิญ จุ้ยมิน

– ตติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน

1. นางขันเงิน จอมม้อย
2. นางพิทยา สาระมิตร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ภาพจาก ราชกิจจานุเบกษา

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ