พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด 80 ราย

พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด จำนวน 80 ราย ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุดตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด จำนวน 96 ราย ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นั้น

เนื่องจากมีตุลาการศาลทหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพราะเหตุเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และปรับย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่น ซึ่งคณะกรรมการตุลาการทหารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งแทน และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอนและแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอนตุลาการศาลทหารสูงสุด จำนวน 96 ราย ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 และแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลทหารสูงสุดแทน จำนวน 80 ราย ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ