ด่วนที่สุด! กสทช.ออกประกาศห้าม ออกกอง ในที่สาธารณะ

งด ออกกอง ในที่พื้นที่สาธารณะ กสทช.ออกประกาศด่วนที่สุด ขานรับล็อกดาวน์ อนุญาตให้ถ่ายทำในสตูดิโอได้แต่ห้ามเกิน 5 คน มีผล 12 ก.ค.64

วันที่ 11 ก.ค.64 กสทช.ออกหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการดำเนินการขอถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ เพิ่มเดิม

ระบุว่า เรียน ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้แจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการถ่ายทำภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามที่ ศบค. อนุมัติ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ถือปฏิบัติโดยเคร่งศรัด และกำหนดให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต ๆ ในช่วงที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยอาศัยอำนาจตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ถูกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๔) และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สำนักงาน กสทช. ได้แจ้งแนวปฏิบัติในการดำเนินการขอถ่ายทำรายการ โทรทัศน์ ภพยนตร์ และวีดิทัศน์ กรณีมีจำนวนผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานเกินกว่า 20 คน หรือตามที่หน่วยงานอนุญาต โดยอาศัยอำนาจตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๕) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน กสทช.ขอเรียนว่า เนื่องด้วยนายกรัฐนตรีได้ออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๗) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เพื่อยกระตับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจัง โดยมุ่งจำกัดการเคลื่อนย้าย และลดการรวมกลุ่มของบุคคล เพื่อแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายลงโดยเร็ว

ตังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงาน กสทข. โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุชที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงขอแจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการ ดำเนินการขอถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ เพิ่มเติม ดังนี้

  • ห้ามมีให้จัดกิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลเพื่อถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ หรือการถ่ายทำสื่อในลักษณะคล้ายกัน ในพื้นที่สาธารณะ
  • การจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลเพื่อถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ หรือการถ่ายทำสื่อในลักษณะคล้ายกัน ในพื้นที่เฉพาะที่สามารถควบคมและบริหารจัดการพื้นที่ และบริหาร จัดการผู้ปฏิบัติงานใต้ตามมาตรการที่ ศบค. กำหนด ให้สามารถดำเนินการได้ โดยจะต้องมีจำนวนบุคคลรวมกันไม่เกิน 5 คน เว้นแต่กรณีที่มีเหตจำเป็น ให้มีจำนวนบุคคลรวมกันเกินกว่า 5 คนได้ แต่จะต้องไม่เกิน 20 คน โดยให้แจ้งเหตุผลความจำเป็นให้สำนักงาน กสทข. ทราบ และให้ยื่นประกอบคำร้องขอจัตกิจกรรมรวมกลุ่มต่อกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานเขต หรือจังหวัด แล้วแต่กรณี
  • แนวปฏิบัตินี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2564
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ข่าวจาก : amarintv

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ