ด่วน! ราชกิจจาฯ ประกาศเคอร์ฟิว กทม.-ปริมณฑล 4 จว.ชายแดนใต้ 3 ทุ่ม-ตี 4 เริ่ม 12 ก.ค.

ราชกิจจาฯ ประกาศเคอร์ฟิว กทม.-ปริมณฑล ห้ามออกเคหสถาน 3 ทุ่ม-ตี 4 งดเดินทางข้ามจว.


เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27)

โดย ให้ ประชาชน ในพื้นที่เขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ จังหวัดชายแดนใต้ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ออกจากเคหสถาน ในระหว่างเวลา 21.00 -04.00 นาฬิกา ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน นับแต่วันที่ข้อกำหนดฉบับนี้บังคับใช้

ยกเว้น ผู้ป่วย หรือผู้ที่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ หรือเข้ารับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งผู้ดูแลบุคคลดังกล่าว แพทย์ พยาบาล บุคลกรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานในการให้บริการด้านสาธารณสุข

การขนส่งสินค้า ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ สิ่งพิมพ์ การขนส่ง หรือขนย้ายประชาชน ผู้บริการงานช่วยเหลือกู้ภัย หรือ การประกอบอาชีพที่จำเป็น ปฏิบัติงานตามรอบเวลา กะ หรือ ทำงานตามผลัดเปลี่ยนเวรยาม งานทำงานในโรงงาน งานก่อสร้าง งานดูแลรักษาความปลอดภัย เกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ หรือตรวจรักษาสัตว์

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่จำเป็นดังกล่าว แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรแสดงตนอย่างอื่น และเอกสารรับรองความจำเป็น เอกสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ การเดินทางหรือหลักฐานอื่นๆ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

กรณีจำเป็นอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้แสดงเหตุจำเป็น พร้อมหลักฐานต่อพนักงานในพื้นที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าสถานีตำรวจ หรือผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่ออนุญาต

สำหรับการขนส่งสาธารณะ ให้จัดระบบ ระเบียบ จำนวน ห้วงเวลาการเดินรถ ทั้งนี้ ให้สัญจรในเวลา 21.00 – 04.00 น.

ให้ประชาชน หลีกเลี่ยงการชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อประโยชน์ส่วนรวม กรณีจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่อาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ